Gunge | Nghĩa của từ gunge trong tiếng Anh

/ˈgʌnʤ/

  • Danh Từ
  • chất bẩn sệt

Những từ liên quan với GUNGE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày