handle

/ˈhændl̟/

 • Danh Từ
 • cán, tay cầm, móc quai
  1. to carry a bucket by the handle: xách thùng ở quai
 • (nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng được
  1. to give a handle to one's enemy: làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng
 • chức tước, danh hiệu
  1. to have a handle to one's name: có chức tước
 • to fly off the handle
  1. (thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nóng
 • handle off the face
  1. (đùa cợt) cái mũi
 • up to the handle
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sức
 • Động từ
 • cầm, sờ mó
 • vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)
  1. to handle a machine: điều khiển máy
 • đối xử, đối đãi
  1. to handle someone roughly: đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai
 • luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề)
 • quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người...)
 • (thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng...)

Những từ liên quan với HANDLE

use, supervise, administer, check, serve, shaft, examine, employ, hold, play, stem, govern, conduct, knob, control