Handmaid | Nghĩa của từ handmaid trong tiếng Anh

/ˈhændˌmeɪd/

  • Danh Từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) người hầu gái

Những từ liên quan với HANDMAID

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày