hash

/ˈhæʃ/

 • Danh Từ
 • món thịt băm
 • (nghĩa bóng) bình mới rượu cũ (đồ cũ sửa lại với hình thức mới)
 • mớ lộn xộn, mớ linh tinh
 • to make a bash of a job
  1. làm hỏng việc, làm cho việc trở bên be bét rối tinh
 • to settle somebody's hash
  1. (xem) settle
 • Động từ
 • băm (thịt...)
 • (nghĩa bóng) làm hỏng, làm rối tinh lên

Những từ liên quan với HASH

hotchpotch, shambles, muddle, hodgepodge, mishmash, assortment, stew, miscellany