have they met her yet

 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • So we've met again, eh?
 • Thế là ta lại gặp nhau phải không?
 • Have you eaten yet?
 • Bạn đã ăn chưa?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • Not yet
 • Chưa
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • Don't go yet.
 • Đừng đi vội.
 • When I went to the store, they didn't have any apples
 • Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are they the same?
 • Chúng giống nhau không?
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • They'll be right back
 • Họ sẽ trở lại ngay
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới

Những từ liên quan với HAVE THEY MET HER YET