have you been to boston

 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • When did you arrive in Boston?
 • Bạn đã tới Boston khi nào?
 • He studies at Boston University
 • Anh ta học ở đại học Boston
 • Is your husband also from Boston?
 • Chồng của bạn cũng từ Boston hả?
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • What have you been doing?
 • Dạo này đang làm gì?
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • I've been there
 • Tôi đã ở đó
 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm

Những từ liên quan với HAVE YOU BEEN TO BOSTON