have you seen this movie

 • Have you seen this movie?
 • Bạn đã xem phim này chưa?
 • Have you seen Titanic?
 • Anh đã xem phim Titanic chưa?
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • I've already seen it
 • Tôi đã xem nó
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • I've seen it
 • Tôi đã thấy nó
 • It’s the most interesting film I’ve ever seen
 • Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem
 • Would you like to rent a movie?
 • Bạn muốn thuê phim không?
 • Would you like to go to a movie?
 • Anh thích đi xem phimn không?
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • How was the movie?
 • Bộ phim thế nào?
 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • What time does the movie start?
 • Mấy giờ phim bắt đầu?
 • What's your favorite movie?
 • Bộ phim ưa thích của bạn là phim gì?
 • It was a touching movie
 • Đây là bộ phim cảm động
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?

Những từ liên quan với HAVE YOU SEEN THIS MOVIE