have

/ˈhæv/

 • Động từ
  1. to have nothing to do: không có việc gì làm
  2. June has 30 days: tháng sáu có 30 ngày
 • (+ from) nhận được, biết được
  1. to have news from somebody: nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
 • ăn; uống; hút
  1. to have breakfast: ăn sáng
  2. to have some tea: uống một chút trà
  3. to have a cigarette: hút một điếu thuốc lá
 • hưởng; bị
  1. to have a good time: được hưởng một thời gian vui thích
  2. to have a headache: bị nhức đầu
  3. to have one's leg broken: bị gây chân
 • cho phép; muốn (ai làm gì)
  1. I will not have you say such things: tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
 • biết, hiểu; nhớ
  1. to have no Greek: không biết tiếng Hy-lạp
  2. have in mind that...: hãy nhớ là...
 • (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải
  1. to have to do one's works: phải làm công việc của mình
 • nói, cho là, chủ trương; tin chắc là
  1. as Shakespeare has it: như Sếch-xpia đã nói
  2. he will have it that...: anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái
 • thắng, thắng thế
  1. the ayes have it: phiếu thuận thắng
  2. I had him there: tôi đã thắng hắn
 • tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. to have somebody by the throat: bóp chặt cổ ai
  2. I have it!: (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
 • sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...)
  1. to have one's luggage brought in: bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp
  1. you were had: cậu bị bịp rồi
 • to have at
  1. tấn công, công kích
 • to have on
  1. coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...)
 • to have up
  1. gọi lên, triệu lên, mời lên
 • bắt, đưa ra toà
 • had better
  1. (xem) better
 • had rather
  1. (như) had better
 • have done!
  1. ngừng lại!, thôi!
 • to have it out
  1. giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai)
 • đi nhổ răng
 • to have nothing on someone
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai
 • không có chứng cớ gì để buộc tội ai
 • he has had it
  1. (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi
 • thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi
 • thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu
 • Danh Từ
 • the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo
 • (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

Những từ liên quan với HAVE

bear, consider, keep, accept, hold, feel, receive, possess, acquire, get, enjoy, admit, carry, include, take