he doesnt look like a nurse

 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá
 • You look like my sister
 • Bạn trông giống em gái (chị) của tôi
 • Let's go have a look
 • Chúng ta hãy đi xem
 • You look tired
 • Bạn trông mệt mỏi
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • How does this jean look on me?
 • Trông tôi mặc quần bò này thế nào?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He likes juice but he doesn't like milk
 • Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • I don't like him
 • Tôi không thích anh ta
 • I don't like it
 • Tôi không thích nó
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • I like it
 • Tôi thích nó

Những từ liên quan với HE DOESNT LOOK LIKE A NURSE