he said you like to watch movies

 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Would you like to watch TV?
 • Bạn muốn xem tivi không?
 • I like to watch TV
 • Tôi thích xem tivi
 • Basically, I agree with what you said.
 • Về cơ bản thì tôi đồng ý với những gì anh nói.
 • He said this is a nice place
 • Anh ta nói đây là một nơi đẹp
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • Doing a bit of fast thinking, he said ....
 • sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói....
 • I lost my watch
 • Tôi bị mất đồng hồ
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • What kind of music do you like?
 • Bạn thích loại nhạc gì?
 • What would you like to drink?
 • Bạn muốn uống gì?
 • What would you like to eat?
 • Bạn muốn ăn gì?

Những từ liên quan với HE SAID YOU LIKE TO WATCH MOVIES

like