hellion

/ˈhɛljən/

  • Danh Từ
  • người khó chịu; người hay quấy rầy
  • đứa trẻ tinh nghịch

Những từ liên quan với HELLION

evildoer, agitator, rowdy, demon, firebrand