Herbicide | Nghĩa của từ herbicide trong tiếng Anh

/ˈhɚbəˌsaɪd/

  • Danh Từ
  • thuốc diệt cỏ

Những từ liên quan với HERBICIDE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày