here is your salad

 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Which is better, the spaghetti or chicken salad?
 • Món nào ngon hơn, mì Ý hay rau gà?
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • Is your son here?
 • Con trai bạn có đây không?
 • Your things are all here
 • Tất cả đồ của bạn ở đây
 • Here is your passbook
 • Đây là sổ tiết kiệm của anh
 • That will be 42,000 VND. Here your stamps and the changes
 • Tổng cộng hết 42.000 đồng. Đây là tem và tiền thừa của ông
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?

Những từ liên quan với HERE IS YOUR SALAD