heres my number

 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé
 • What your name and flight number
 • Tên của bạn và số chuyến bay của bạn là gì?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.

Những từ liên quan với HERES MY NUMBER