Heretofore | Nghĩa của từ heretofore trong tiếng Anh

/ˈhiɚtəˌfoɚ/

  • Trạng Từ
  • cho đến nay, trước đây

Những từ liên quan với HERETOFORE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày