hes never been to america

 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • I've never done that
 • Tôi chưa bao giờ làm việc đó
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • Never mind
 • Đừng bận tâm
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó

Những từ liên quan với HES NEVER BEEN TO AMERICA