hes not in right now

 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • Nobody is there right now
 • Không có ai ở đó bây giờ
 • You must be hospitalized right now
 • Anh phải nhập viện ngay bây giờ
 • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • I’m afraid he is not available now.
 • Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.
 • That's not right
 • Như vậy không đúng
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • I understand now
 • Bây giờ tôi hiểu
 • I don't have time now
 • Bây giờ tôi không có thời gian
 • Now or later?
 • Bây giờ hoặc sau?
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • He's right
 • Anh ta đúng
 • I'll be right back
 • Tôi sẽ trở lại ngay
 • On the right
 • Bên phải
 • Right here
 • Ngay đây
 • Right there
 • Ngay đó

Những từ liên quan với HES NOT IN RIGHT NOW