hes very hard working

 • He's very hard working
 • Anh ta rất chăm chỉ
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • No hard feeling
 • Không giận chứ
 • To be hard times
 • trong lúc khó khăn
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • He's very annoying
 • Anh ta quấy rối quá
 • He's very famous
 • Anh ta rất nổi tiếng
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • I'm very busy
 • Tôi rất bận
 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn

Những từ liên quan với HES VERY HARD WORKING