hi is mrs smith there please

 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • This is Mrs
 • Đây là bà Smith
 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • Is this Mr. Smith?
 • Có phải ông Smith không?
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • Is there a nightclub in town?
 • Có hộp đêm trong thị xã không?
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?

Những từ liên quan với HI IS MRS SMITH THERE PLEASE