his family is coming tomorrow

 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • His son
 • Con trai anh ta
 • The total investment in his project is ....
 • tổng vốn đầu tư trong dự án này là ....
 • He sprained his ankle when he fell
 • Anh ta bị bong gân ở chỗ mắt cá nhân do bị ngã
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I came with my family
 • Tôi tới với gia đình
 • This is a photo of my family
 • Đây là bức ảnh của gia đình tôi
 • There are nine people in my family
 • Gia đình tôi có chín người.
 • I have a large family
 • Tôi có một đại gia đình
 • I grew up in a very close, loving family
 • Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
 • I would like to thank my family
 • Tôi muốn cám ơn gia đình tôi.
 • We are all family
 • Chúng tôi đều là người một nhà
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?

Những từ liên quan với HIS FAMILY IS COMING TOMORROW