his son

 • His son
 • Con trai anh ta
 • Is your son here?
 • Con trai bạn có đây không?
 • My son studies computers
 • Con trai tôi học máy tính
 • My son
 • Con trai tôi
son, his
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • The total investment in his project is ....
 • tổng vốn đầu tư trong dự án này là ....
 • He sprained his ankle when he fell
 • Anh ta bị bong gân ở chỗ mắt cá nhân do bị ngã
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng

Những từ liên quan với HIS SON