Hooch | Nghĩa của từ hooch trong tiếng Anh

/ˈhuːtʃ/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu mạnh, rượu tăm

Những từ liên quan với HOOCH

moonshine, liquor, sauce, bourbon, distill, alcohol, distiller, distillery, corn
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày