hope

/ˈhoʊp/

 • Danh Từ
 • hy vọng
  1. to pin (anchor) one's hopes on...: đặt hy vọng vào...
  2. vague hopes: những hy vọng mơ hồ
  3. to be past (beyond) hope: không còn hy vọng gì nữa
 • nguồn hy vọng
  1. he was their last hope: anh ấy là nguồn hy vọng cuối cùng của họ
 • to give up (resign) all hope
  1. từ bỏ mọi hy vọng
 • in vain hope
  1. hy vọng hão huyền, uổng công
 • while there is life there's is hope
  1. (xem) while
 • Động từ
 • hy vọng
  1. to hope for something: hy vọng cái gì, trông mong cái gì
  2. to hope against hope: hy vọng hão