Hosepipe | Nghĩa của từ hosepipe trong tiếng Anh

/ˈhoʊzˌpaɪp/

  • Danh Từ
  • ống phun nước

Những từ liên quan với HOSEPIPE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày