Nghĩa của cụm từ how do i get there trong tiếng Anh

 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I’d like it to get there tomorrow.
 • Tôi muốn nó tới nơi ngày mai.
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
there, I, do, how, get
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Everyday I get up at 6AM
 • Hàng ngày tôi dạy lúc 6 giờ sáng
 • How do I get to Daniel Street?
 • Làm sao tôi tới đường Daniel?
 • How do I get to the American Embassy?
 • Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • I get off of work at 6
 • Tôi xong việc lúc 6 giờ
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • I am glad to finally get hold of you.
 • Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.

Những từ liên quan với HOW DO I GET THERE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày