how do you say it in english

 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • Why did you say that?
 • Tại sao bạn đã nói điều đó?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • I missed that. Could you say it again, please?
 • Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Try to say it
 • Gắng nói cái đó

Những từ liên quan với HOW DO YOU SAY IT IN ENGLISH

how, say