how does it taste

 • How does it taste?
 • Nó có vị ra sao?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • Does it often snow in the winter in Massachusetts?
 • Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He always does that for me
 • Anh ta luôn làm việc ấy cho tôi
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • Someone does that for me
 • Có người làm điều đó cho tôi
 • What does he do for work?
 • Anh ta làm nghề gì?
 • What does this mean?
 • Cái này có nghĩa gì?
 • What does this say?
 • Cái này nói gì?
 • What does this word mean?
 • Chữ này nghĩa là gì?
 • What does your father do for work?
 • Bố bạn làm nghề gì?
 • What time does it start?
 • Mấy giờ nó bắt đầu?
 • What time does the movie start?
 • Mấy giờ phim bắt đầu?
 • What time does the store open?
 • Mấy giờ cửa hàng mở cửa?
 • When does he arrive?
 • Khi nào anh ta tới?

Những từ liên quan với HOW DOES IT TASTE