how far is it to chicago

 • How far is it to Chicago?
 • Tới Chicago bao xa?
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • How far is it?
 • Nó bao xa?
 • Is it far from here?
 • Nó cách xa đây không?
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • It's far from here
 • Nó cách xa đây
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • As far as I know,......
 • theo như tôi được biết,...

Những từ liên quan với HOW FAR IS IT TO CHICAGO

is