how long are you going to stay

 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • Stay in touch
 • Giữ liên lạc
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long is it?
 • Nó dài bao nhiêu?
 • How long is the flight?
 • Chuyến bay bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • Not long ago
 • cách đâu không lâu
 • How long does it last?
 • Bộ phim kéo dài bao lâu?
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?

Những từ liên quan với HOW LONG ARE YOU GOING TO STAY

how, are