how long does it take to get to georgia

 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take me to get to the sea?
 • Đi tới biển tôi phải mất bao lâu?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it last?
 • Bộ phim kéo dài bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Everyday I get up at 6AM
 • Hàng ngày tôi dạy lúc 6 giờ sáng
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How do I get to Daniel Street?
 • Làm sao tôi tới đường Daniel?
 • How do I get to the American Embassy?
 • Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?

Những từ liên quan với HOW LONG DOES IT TAKE TO GET TO GEORGIA

get, does, take