how long have you been here

 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • What have you been doing?
 • Dạo này đang làm gì?
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I've been there
 • Tôi đã ở đó

Những từ liên quan với HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE

been