how long have you been in america

 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • What have you been doing?
 • Dạo này đang làm gì?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?

Những từ liên quan với HOW LONG HAVE YOU BEEN IN AMERICA

how, been