how long is the flight

 • How long is the flight?
 • Chuyến bay bao lâu?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • How about the next flight
 • Các chuyến bay tiếp theo thì thế nào?
 • Does this flight make any stopovers
 • Chuyến bay này có thực hiện chuyển tiếp không?
 • What your name and flight number
 • Tên của bạn và số chuyến bay của bạn là gì?
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • How long is it?
 • Nó dài bao nhiêu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?

Những từ liên quan với HOW LONG IS THE FLIGHT