how many children do you have

 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • I’m here to talk about importing children’s clothing.
 • Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
 • How many tablets do I have to take each time?
 • Mỗi lần tôi phải uống mấy viên?
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • For how many nights?
 • Cho mấy đêm?
 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • How many people?
 • Bao nhiêu người (nhà hàng)?
 • How many?
 • Bao nhiêu?
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng

Những từ liên quan với HOW MANY CHILDREN DO YOU HAVE

children