how many hours a week do you work

 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many flights are there from here to Phu Quoc Island every week?
 • Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến đảo Phú Quốc?
 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • Try these tables. Take 2 every 3 hours
 • Anh thử uống thuốc này đi. 3 tiếng uống 1 lần, mỗi lần 2 viên
you, work, week, do, a
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • Every week
 • Hàng tuần
 • What day of the week is it?
 • Hôm nay là thứ mấy?
 • The operation is next week
 • Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • What do you do for work?
 • Bạn làm nghề gì?
 • What time do you go to work everyday?
 • Mỗi ngày bạn đi làm lúc mấy giờ?
 • What's the name of the company you work for?
 • Tên của công ty bạn làm việc là gì?
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • When do you start work?
 • Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
 • Where do you work?
 • Bạn làm việc ở đâu?

Những từ liên quan với HOW MANY HOURS A WEEK DO YOU WORK

how, many