Nghĩa của cụm từ how many miles is it to pennsylvania trong tiếng Anh

 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
 • It's longer than 2 miles
 • Nó dài hơn 2 dặm
 • It's shorter than 3 miles
 • Nó ngắn hơn 3 dặm
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • For how many nights?
 • Cho mấy đêm?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • How many people?
 • Bao nhiêu người (nhà hàng)?
 • How many?
 • Bao nhiêu?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • How many tablets do I have to take each time?
 • Mỗi lần tôi phải uống mấy viên?
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • How many flights are there from here to Phu Quoc Island every week?
 • Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến đảo Phú Quốc?
 • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.
 • A national university has many faculties.
 • Một trường đại học quốc gia có nhiều khoa.

Những từ liên quan với HOW MANY MILES IS IT TO PENNSYLVANIA

is, many
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày