how many people do you have in your family

 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • There are nine people in my family
 • Gia đình tôi có chín người.
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • How many people?
 • Bao nhiêu người (nhà hàng)?
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • I have a large family
 • Tôi có một đại gia đình
 • What do people usually do in the summer in Los Angeles?
 • Người ta thường làm gì vào mùa hè ở Los Angeles?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • How many tablets do I have to take each time?
 • Mỗi lần tôi phải uống mấy viên?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I came with my family
 • Tôi tới với gia đình
 • This is a photo of my family
 • Đây là bức ảnh của gia đình tôi
 • I grew up in a very close, loving family
 • Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
 • I would like to thank my family
 • Tôi muốn cám ơn gia đình tôi.
 • We are all family
 • Chúng tôi đều là người một nhà
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • For how many nights?
 • Cho mấy đêm?
 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?

Những từ liên quan với HOW MANY PEOPLE DO YOU HAVE IN YOUR FAMILY

have, how, family, many