how many

 • For how many nights?
 • Cho mấy đêm?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • How many people?
 • Bao nhiêu người (nhà hàng)?
 • How many?
 • Bao nhiêu?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • How many tablets do I have to take each time?
 • Mỗi lần tôi phải uống mấy viên?
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • How many flights are there from here to Phu Quoc Island every week?
 • Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến đảo Phú Quốc?
 • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.

Những từ liên quan với HOW MANY