Nghĩa của cụm từ how much does it cost per day trong tiếng Anh

 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much is the guide fee per day?
 • Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much does it cost?
 • Giá bao nhiêu?
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • How much will it cost?
 • Sẽ tốn bao nhiêu?
 • How much will it cost to send this letter?
 • Gửi thư này hết bao nhiêu tiền?
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • All day.
 • Suốt ngày
 • The whole day
 • Cả ngày
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • What day of the week is it?
 • Hôm nay là thứ mấy?
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • I got a splinter the other day
 • Gần đây, tôi thấy mệt mỏi rã rời
 • Some day you must go there for sightseeing
 • Khi nào rảnh anh nên tới đó tham quan
 • How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
 • It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack.
 • Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.

Những từ liên quan với HOW MUCH DOES IT COST PER DAY

day, does
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày