Nghĩa của cụm từ how much is this trong tiếng Anh

 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm
 • How much altogether?
 • Tất cả bao nhiêu?
 • How much are these earrings?
 • Đôi bông tai này giá bao nhiêu?
 • How much do I owe you?
 • Tôi nợ bạn bao nhiêu?
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much is it to go to Miami?
 • Tới Miami giá bao nhiêu?
 • How much is it?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much is that?
 • Cái đó giá bao nhiêu?
 • How much is this?
 • Cái này giá bao nhiêu?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • How much will it cost?
 • Sẽ tốn bao nhiêu?
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều
 • That's too much
 • Như vậy nhiều quá
 • We like it very much
 • Chúng tôi thích nó lắm
 • How much luggage can I bring with me?
 • Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý?
 • How much is the fare?
 • Gía vé bao nhiêu?

Những từ liên quan với HOW MUCH IS THIS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày