how much money do you have

 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • I don't have enough money
 • Tôi không có đủ tiền
 • I have money
 • Tôi có tiền
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Please give the money to cashier
 • Làm ơn thanh toán ở quầy thu ngân
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • How much do I owe you?
 • Tôi nợ bạn bao nhiêu?
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều
 • How much do you want to deposit with us?
 • Ông muốn gửi bao nhiêu?

Những từ liên quan với HOW MUCH MONEY DO YOU HAVE

money