how much money do you make

 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • I don't have enough money
 • Tôi không có đủ tiền
 • I have money
 • Tôi có tiền
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • Please give the money to cashier
 • Làm ơn thanh toán ở quầy thu ngân
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?

Những từ liên quan với HOW MUCH MONEY DO YOU MAKE

money