how much will it cost

 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much will it cost?
 • Sẽ tốn bao nhiêu?
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm
 • How much altogether?
 • Tất cả bao nhiêu?
 • How much are these earrings?
 • Đôi bông tai này giá bao nhiêu?
 • How much do I owe you?
 • Tôi nợ bạn bao nhiêu?
 • How much is it to go to Miami?
 • Tới Miami giá bao nhiêu?
 • How much is it?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much is that?
 • Cái đó giá bao nhiêu?
 • How much is this?
 • Cái này giá bao nhiêu?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều
 • That's too much
 • Như vậy nhiều quá
 • We like it very much
 • Chúng tôi thích nó lắm

Những từ liên quan với HOW MUCH WILL IT COST