how much would you like

 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • We like it very much
 • Chúng tôi thích nó lắm
 • What would you like to drink?
 • Bạn muốn uống gì?
 • What would you like to eat?
 • Bạn muốn ăn gì?
 • When would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau khi nào?
 • Where would you like to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Where would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
 • Who would you like to speak to?
 • Bạn muốn nói chuyện với ai?
 • Would you like a glass of water?
 • Bạn muốn một ly nước không?
 • Would you like coffee or tea?
 • Bạn muốn uống cà phê hay trà?
 • Would you like some water?
 • Bạn muốn một ít nước không?
 • Would you like some wine?
 • Bạn muốn một ít rượu không?
 • Would you like something to drink?
 • Bạn muốn uống thứ gì không?
 • Would you like something to eat?
 • Bạn muốn ăn thứ gì không?
 • Would you like to buy this?
 • Bạn muốn mua cái này không?
 • Would you like to go for a walk?
 • Bạn muốn đi dạo không?
 • Would you like to have dinner with me?
 • Bạn muốn ăn tối với tôi không?
 • Would you like to rent a movie?
 • Bạn muốn thuê phim không?
 • Would you like to watch TV?
 • Bạn muốn xem tivi không?
 • Would you like water or milk?
 • Bạn muốn uống nước hay sữa?

Những từ liên quan với HOW MUCH WOULD YOU LIKE