how was the movie

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Have you seen this movie?
 • Bạn đã xem phim này chưa?
 • How was the movie?
 • Bộ phim thế nào?
 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • What time does the movie start?
 • Mấy giờ phim bắt đầu?
 • What's your favorite movie?
 • Bộ phim ưa thích của bạn là phim gì?
 • Would you like to rent a movie?
 • Bạn muốn thuê phim không?
 • Would you like to go to a movie?
 • Anh thích đi xem phimn không?
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • It was a touching movie
 • Đây là bộ phim cảm động

Những từ liên quan với HOW WAS THE MOVIE