how was the trip

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Những từ liên quan với HOW WAS THE TRIP