hows business

 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • How's business?
 • Việc làm ăn thế nào?
 • I'm here on business
 • Tôi ở đây để làm ăn
 • None of your business
 • Không phải chuyện của anh
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • We are going for business on the basic of mutual benefit.
 • Chúng tôi chủ trương kinh doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • It's none of your business.
 • Không phải là chuyện của bạn.
 • None your business.
 • Không phải việc của bạn.

Những từ liên quan với HOWS BUSINESS