hows the weather

 • How's the weather?
 • Thời tiết thế nào?
 • It depends on the weather
 • Tùy vào thời tiết
 • What will the weather be like tomorrow?
 • Ngày mai thời tiết thế nào?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?

Những từ liên quan với HOWS THE WEATHER