Humerus | Nghĩa của từ humerus trong tiếng Anh

/ˈhjuːmərəs/

  • Danh Từ
  • (giải phẫu) xương cánh tay

Những từ liên quan với HUMERUS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày