hundred

/ˈhʌndrəd/

 • Tính từ
 • trăm
  1. six hundred men: sáu trăm người
 • to have a hundred and one thing to do
  1. rất bận phải làm trăm công nghìn việc
 • Danh Từ
 • trăm; hàng trăm
  1. hundreds pf people: hàng trăm người
 • (sử học) hạt, khu vực (ở Anh)
 • a hundred per cent efficient
  1. làm với năng xuất cao nhất
 • great hundred
  1. long hundred(thương nghiệp) một trăm hai mươi
  2. (thương nghiệp) một trăm hai mươi
  3. hundreds and thousandskẹo trứng chim để bày lên bánh
  4. kẹo trứng chim để bày lên bánh
  5. one hundred per centmột trăm phần trăm hoàn toàn
  6. một trăm phần trăm hoàn toàn
 • long hundred
  1. (thương nghiệp) một trăm hai mươi
 • hundreds and thousands
  1. kẹo trứng chim để bày lên bánh
 • one hundred per cent
  1. một trăm phần trăm hoàn toàn

Những từ liên quan với HUNDRED